Säkerhetsregler

Svenska RC-flygförbundet (RCFF)
Säkerhetsregler för modellflygning utomhus

fastställda av RCFF:s styrelse 2018-03-15 att gälla fr.o.m. 2018-07-01

Allmänt

 • Dessa säkerhetsregler avser modellflygverksamhet med radiokontrollerad luftfarkost (nedan benämnd modell) som bedrivs utomhus av betalande medlem (nedan benämnd pilot) vid modellflygfält som genom RCFF:s ansökan godkänts av Transportstyrelsen (TS). I förekommande fall ska även lokala säkerhetsregler följas. Säkerhetskraven får dock aldrig vara lägre än säkerhetsreglerna i detta dokument.

 • I alla andra fall ska flygningen bedrivas i enlighet med TS:s bestämmelser för flygning med obemannade luftfarkoster (referens: www.mindronare.se och TSFS 2017:110).

 • Åkersberga modellflygklubbs ansvarsförsäkring gäller endast under förutsättning att modellflygningen utövas enligt nedanstående regler.

 • Det är var och ens personliga ansvar att inhämta kunskap om gällande bestämmelser, inklusive lokala fältregler och restriktioner innan modellflygning äger rum. Det är även var och ens personliga ansvar att modellflygutrustningen är i ett sådant skick och används på ett sådant sätt att risken för skador på människor, djur och egendom minimeras så långt som rimligen är möjligt.

 • All modellflygning ska bedrivas med iakttagande av sunt förnuft avseende säkerhet. Om någon form av flygsäkerhetsmässig tveksamhet föreligger, avstå från att flyga.


Modell och utrustning

 • Modellflygning får bedrivas med modeller som väger maximalt 25 kg, om inte annat medgivits av TS.

 • Flygning ska ske med radioutrustning som är lämpad för ändamålet och på frekvensband som av Post- och Telestyrelsen tillåts för modellflyg, bl.a. 35 Mhz- och 2,4 Ghz-banden. Radiosändares uteffekt får ej överstiga den som medges av Post- och Telestyrelsen. Om 35 Mhz-bandet används ska sändaren vara försedd med frekvensflagga.

 • Modeller med en vikt överstigande 7 kg ska vara försedda med “fail-safe” som i händelse av förlorad radiokontakt i förekommande fall stoppar eller drar av motorn till tomgång och ställer roderytor så att modellen bringas att landa. Även för lättare modeller rekommenderas användning av “fail-safe” enligt ovan.

 • Räckviddsprov ska om möjligt genomföras före första flygning för dagen.

 • Före flygning skall modellen kontrolleras så att den är flygsäker vilket bland annat innebär att modellen inte uppvisar skador av betydelse för flygsäkerheten, att propellern i förekommande fall är oskadad och att inga detaljer kan lossna under flygning. Kontrollera att radioutrustningens batterier har tillräcklig laddning för flygning och att rätt modellminne är valt i sändaren.

 • Modellen ska vara försedd med märkning som visar ägarens/pilotens namn och telefonnummer.

Flygverksamhet

 • Flygning ska ske inom visuellt synhåll, vilket innebär att avståndet mellan pilot och modell aldrig ska vara större än att piloten, när som helst, på ett säkert sätt kan kontrollera och manövrera modellen med visuell ögonkontakt, utan andra synhjälpmedel än glasögon/kontaktlinser.

 • Maximal flyghöjd är 120 meter över mark/vatten om inte tillstånd från TS eller lokal flygtrafikledning medger högre flyghöjd. För modellflygfält belägna inom kontroll- och flyginformationszoner kan andra höjdrestriktioner råda.

 • Om flygning, med tillstånd från TS eller lokal flygtrafikledning, sker på höjd över 120 m, rekommenderas att en observatör som övervakar det omgivande luftrummet biträder piloten. Flygningen ska planeras så att flyghöjden utan dröjsmål kan minskas för att skapa en säker höjdseparation till eventuellt fullskalaflyg.

 • Flygning får endast ske inom det flygområde som finns angivet i TS tillstånd för modellflygfältet.

 • Modellflyg ska väja för fullskalaflyg som kan komma in i flygområdet.

 • FPV-flygning är tillåten inom flygområdet. För de fall piloten inte direkt kan observera modellen, exempelvis beroende på att videoglasögon/goggles används, ska en observatör som hela tiden kan se modellen och övervaka det omgivande luftrummet finnas närvarande. Observatören ska vid behov kunna uppmärksamma piloten på relevanta omvärldsfaktorer.

 • Flyg inte över eller i närheten av bebyggelse, gator, vägar, gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker så att risken för skada på människor, djur och egendom minimeras så långt som rimligen är möjligt.

 • – Om flera modeller flygs samtidigt ska piloterna placera sig så att de muntligen kan meddela sig med varandra. Start och landning ska alltid aviseras, exv. genom att man ropar ”jag startar” eller ”jag landar”.

 • Landande modeller har företräde framför annat modellflyg. Landande segelflygmodeller har företräde framför landande motordrivna modeller.

 • Hovring med modeller får inte ske nära åskådare eller andra piloter.

 • Flygning över depåområde/parkering/åskådare är förbjuden.

 • På marken ska modeller taxas så att risken för skador på omgivningen minimeras så långt som rimligen är möjligt. Taxning i depå är förbjuden.


Övrigt

 • Flyg aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner som kan inverka menligt på uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

 • Vid flygning är det förbjudet att beträda aktiv start/landningsbana om inte tillåtelse inhämtats från flygande piloter.

 • Vid verksamhet med turbindrivna modeller ska brandsläckare finnas tillgänglig. 3(3)

 • Vid motorkörning i depå ska modellen vara förankrad.

 • Iakttag försiktighet vid laddning av batterier. Användning av brandsäkra påsar eller lådor rekommenderas för att minimera skaderisken.

Referenser
Transportstyrelsen: www.mindronare.se
Svenska RC-flygförbundet: www.rcflyg.se